REGULAMIN ZAJĘĆ
1.  Zajęcia są w cenie karnetu, dodatkowo płatne zajęcia z JOGI wg. cennika klubu płatne jednorazowo za godzinę zajeć.
2. Na wszystkie zajęcia należy zarezerwować miejsce poprzez Strefę Klienta.
3. Nowy grafik pojawia się co tydzień z piątku na sobotę.
4. Osoby zapisane na listę rezerwową będą automatycznie informowane o zwolnieniu miejsca na wybrane zajęcia.
5. Rezerwację zajęć można odwołać poprzez zalogowanie się do Strefy Klienta lub telefonicznie 501451471 do dwóch godzin przed rozpoczęciem zajęć.
6. System będzie blokował możliwość zapisywania się na zajęcia, jeżeli w ciągu tygodnia nie pojawisz się na 2 zajęciach i ich nie odwołasz. Wtedy blokada będzie wprowadzona na kolejnych 7 dni.
7. Pamiętaj, że system będzie widział twoją obecność na zajęciach tylko jak przejdziesz przez bramkę wejściową. Jeżeli masz problem z wejściem, to zgłoś się do obsługi aby oznaczył twoją obecność.
DEFINICJE
Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie :

 

 1. Członek Klubu – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Trojmiasto Fit4less Sp. z o.o., która spełniła warunki określone w punkcie 2 poniżej;
 2. Strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony fit4lesspolska.pl umożliwiająca dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług;
 3. Joining Zone – urządzenie znajdujące się w przedsionku Klubu pozwalające na dokończenie procesu rejestracji członka
 4. Opłata członkowska – miesięczna opłata za korzystanie z usług oferowanych przez Klub;
 5. Opłata aktywacyjna- jednorazowa opłata, która naliczana jest w związku z przystąpieniem do klubu przez nowego członka, przy czym dla celów opłaty aktywacyjnej nowym członkiem jest także były członek Klubu, którego członkostwo wygasło 2 miesiące przed kolejnym przystąpieniem do Klubu
 6. Dzień płatności – za dzień płatności uznaje się dzień:
  1. otwarcia klubu dla klientów w przypadku klientów, którzy wykupili członkostwo przed otwarciem klubu,
  2. przystąpienia członka do klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia
 7. Dzień Otwarcia dla klientów – dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu
 8. Dni Otwarte – dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające status członka,jak i nieposiadające takiego statusu.
CZŁONKOSTWO
 1. Status Członka Klubu Fit4less oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez klub uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków:
  1. rejestracja on – line w strefie klienta na stronie fit4lesspolska.pl
  2. pozostawienie przy pierwszej wizycie w klubie odcisku palca, system wyznacza charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca, przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja);
  3. uiszczenie miesięcznej opłaty członkowskiej i w określonych przypadkach równie opłaty wstępnej aktywacyjnej
 2. Członek Klubu nie otrzymuje karnetu ani innego dokumentu potwierdzającego przynależność do Klubu. Wstęp do klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika przy bramce obrotowej. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do klubu. Klient opuszcza klub przez bramkę wyjściową otwierając ją za pomocą odpowiedniego przycisku.
 3.  W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za karnet, Fit4less może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do klubu przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, sms-em, mailowo, osobiście lub pisemnie. Po upływie 3 dni Klient zostanie poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności.
 4. W razie chęci rezygnacji z Członkostwa należy napisać maila na info@fit4lesspolska.pl 30 dni przed zakończeniem istniejącego karnetu.
 5. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 1. Jeżeli brak członkostwa w Klubie przekroczy 2 miesiące(i zamrożenie tego Członkostwa nie zostanie zgłoszone) Członek Klubu musi ponownie ponieść koszt opłaty aktywacyjnej. Zamrożenie karnetu nie dotyczy umowy na 12 miesięcy.
 6. Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu dla członków. Możliwości przesunięcia startu członkostwa jest możliwa poprzez zgłoszenie tej sytuacji w biurze Klubu. Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 1 miesiące.
 7. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich.
 8. Z siłowni mogą korzystać osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat.
 9. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą rodzica/opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 10. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Klubu na własne ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w Klubie wynikające ze złego stanu zdrowia.
PŁATNOŚCI

Metody płatności:

i. użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Fit4less do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu, przy czym jest to jedyny sposób płatności za karnet w cenie 49 zł/mc przez pierwsze 2 miesiące(kolejne miesiące po 99zł/mc) dostępnym na okres 12 miesięcy członkostwa, bez możliwości wcześniejszej rezygnacji z członkostwa, opłata za karnet jest  pobierana automatycznie przez okres 12 miesięcy członkostwa. Opłata za karnet w wysokości 49 zł/mc przez pierwsze 2 miesiące ma charakter promocyjny(kolejne miesiące za 99zł/mc). Członek Klubu który nabędzie karnet w promocyjnej cenie zobowiązuje się do członkostwa w przez okres 12 miesięcy(karnet ten automatycznie się odnawia na kolejne 12 miesięcy,chyba że na 30-dni przed zakończeniem umowy otrzymamy maila z rezygnacją z dalszego członkostwa).   lub

ii. użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Fit4less do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu, przy czym jest to jedyny sposób płatności za karnet w cenie 69 zł miesięcznie dostępnym na okres 12 miesięcy członkostwa, bez możliwości możliwości wcześniejszej rezygnacji z członkostwa, opłata za karnet jest  pobierana automatycznie przez okres 12 miesięcy członkostwa. Opłata za karnet w wysokości 69 zł ma charakter promocyjny, Członek Klubu który nabędzie karnet w promocyjnej cenie 69 zł zobowiązuje się do członkostwa w przez okres 12 miesięcy(karnet ten automatycznie się odnawia na kolejne 12 miesięcy,chyba że na 30-dni przed zakończeniem umowy otrzymamy maila z rezygnacją z dalszego członkostwa).

iii. użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Fit4less do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu, przy czym jest to jedyny sposób płatności za karnet w cenie 99 zł miesięcznie(lub od 5.11.2019. w cenie 129zł miesięcznie). Karnet ten automatycznie się odnawia na kolejny miesiąc. Karnet ten jest z 30-dniowym wypowiedzenie.  Rezygnacje z członkostwa przyjmujemy na info@fit4lesspolska.pl

iv. Przelewem bankowym ( przelewy24 )-koszt takiego karnetu to 139zł miesięcznie

v. Gotówką w Klubie(koszt takiego karnetu to 149zł miesięcznie), od 5.11.2019. to 169zł

d. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu lub nie uiszczenia wpłaty gotówkowej, Fit4less kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia Konta Członka. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Fit4less ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub całkowitego anulowania członkostwa zgodnie z punktem 5 niniejszego regulaminu; 

e. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności;

f. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty czy płatność kartą na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia rachunku;

g. Klient zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty jednakowy podpis lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta posiadacza rachunku) zgodne ze wzorami złożonymi w banku;

h. Klient zobowiązany jest poinformować Fit4less oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy:

i. Klient odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,

ii. Środki na rachunku bankowym Klienta nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty,

iii. Rachunek Klienta został zamknięty,

iv. Klient złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,

v. Klient zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do realizacji przez Fit4less polecenia zapłaty,

vi. Fit4less z uwagi na nieudane próby obciążenia konta Klienta anulował wybraną metodę płatności.

i. Fit4less zastrzega sobie prawo do anulowania wybranej przez Klienta metody płatności, w przypadku nieudanych prób obciążenia konta;

j. Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez Klienta wobec jego banku, które to koszty nie są zwracane przez Fit4less;

k. Fit4less zastrzega sobie prawo do ewentualnego pobierania opłat z tytułu niezrealizowanych poleceń zapłaty;

l. Klient jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do weryfikacji czy rachunek bankowy Klienta prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie zapłaty

m. Klient zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia zapłaty.

n. W przypadku nieotrzymania płatności za karnet Fit4less będzie zmuszony niezwłocznie uruchomić procedurę windykacyjną w celu przymusowego wyegzekwowania zapłaty należności za karnet.

KORZYSTANIE Z KLUBU
Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu:

 1. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania;
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu;
 3. Wstęp do klubu oraz wyjście z klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, wejscie po zeskanowaniu swojego odcisku palca, wyjscie – bramką samootwierającą się. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z bramki wejsciowej, niedozwolone jest jednoczesne przechodzenie 2 lub więcej osób. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w klubie. Fit4less ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Fit4less zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów.
 4. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu;
 5. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć;
 6. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. Fit4less zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa;
 7. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie;
 8. Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie klubu oraz powinien być zaopatrzony w kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom;
 9. Fit4less umożliwia Członkom zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania maszyn znajdujących się w Klubie poprzez prowadzenie nieodpłatnych Zajęć Wprowadzających;
 10. Fit4less oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na ternie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu;
 11. Fit4less nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie klubu;
 12. Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie po godzinie zamknięcia klubu w czasie generalnego przeglądu Klubu. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne;
 13. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek.
 14. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
 15. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 16. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 17. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 18. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 19. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.
 20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 21. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 22. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 23. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora.
 24. Po zakończeniu ćwiczeń należy przetrzeć sprzęt środkiem do dezynfekcji dostępnym na terenie klubu.
 25. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w Fit4less.
 26. Karty treningowe- trener wypełnia kartę dla każdego klubowicza indywidualnie. Pokazuje i objaśnia mu wszystkie ćwiczenia zapisane na tej karcie. Klubowicz jest zobowiązany wykonywać ćwiczenia według wszystkich zaleceń trenera. Jeżeli klubowicz robi trening rozpisany na karcie bez obecności trenera powinien nie przekraczać limitów i zaleceń. A przede wszystkim zawsze prosić o pomoc jeżeli nie wie jak prawidłowo wykonać dane ćwiczenie. Żaden z trenerów oraz klub Fit4less nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje poniesione podczas źle wykonywanego treningu.
  1. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Fit4less.
  2. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
  3. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
  4. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice bądź prawni opiekunowie.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest Fit4less.
 2. Dokonanie zakupu Karnetu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Trojmiasto Fit4less Spółka z o.o. w Gdańsku
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią:
  1. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej Uodo), tj. zgoda wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą;
  2. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu;
  3. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych;
 4. Dane osobowe Członka Klubu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 GIODO.
 5. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi.
 6. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia.
 7. Fit4less udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Zmiany w przepisach o przetwarzaniu danych osobowych RODO. Sprawdź Politykę Prywatności Fit4less
INNE POSTANOWIENIA
 1. Fit4less ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 2. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,Fit4less ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Klient ma prawo do zamrożenia członkostwa w Klubie na okres minimum pełnego miesiąca kalendarzowego(nie dotyczy karnetu z umową na 12 miesięcy).
 5. Klient może skorzystać z prawa zamrożenia poprzez dostarczenie oświadczenia o zamrożeniu członkostwa na następujący adres e- mail info@fit4lesspolska.pl  najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem okresu zamrożenia członkostwa.
 6. W okresie zamrożenia członkostwa Klient jest zobowiązany do ponoszenia opłaty w wysokości  20 złotych /za każdy miesiąc trwania okresu zamrożenia członkostwa.
 7. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem info@fit4lesspolska.pl Fit4less zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania .  Zmiany dotyczace karnetu „bezterminowy 99zł” co do 30 dniowego okresu wypowiedzenia weszły/obowiazuja od 11.12.2017.
 9. Fit4less zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.fit4lesspolska.pl  a członkowi Klubu w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa.
 10. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄCIKU DLA DZIECI
 1. Dzieci mogą przebywać jedynie w Kąciku dla Dzieci.
 2. Z Kącika mogą korzystać dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat.
 3. W Kąciku dla Dzieci może przebywać maksymalnie 6 dzieci.
 4. Każda mama powinna zarezerwować miejsce w Kąciku dla Dzieci poprzez zalogowanie się do Strefy
  Klienta w Kalendarzu Zajęć w Filtruj wyniki po- wybieramy Dzieci. Można zarezerwować
  miejsce dla dziecka na maksymalnie 2 godziny. W razie nieobecności dziecka prosimy o odwoływanie
  rezerwacji.
 5. Dzieci przebywające w Kąciku muszą mieć zmienione obuwie. Rodzic jest odpowiedzialny za przebranie
  dziecka w szatni i doprowadzenie go do Kącika dla Dzieci.
 6. Rodzice, opiekun prawny lub osoba dorosła upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko    innym użytkownikom i wyposażeniu Kącika dla Dzieci.
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.
 8. Z urządzeń dostępnych w Kąciku dla Dzieci należy korzystać zgodnie z ich
  przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.
 9. Personel Fit4less ma prawo odmówić wstępu do Kącika dla Dzieci, jeśli uzna
  zachowanie lub ubiór za niebezpieczne dla samego dziecka lub innych użytkowników
  Kącika dla Dzieci.
 10. W Kąciku dla Dzieci nie ma toalety, więc rodzice, opiekun prawny lub osoba dorosła
  upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego są proszeni, by dziecko
  skorzystało z ubikacji przed wejściem na teren Kącika dla Dzieci lub w razie potrzeby będzie
  proszony do zaprowadzenia dziecka do toalety w trakcie pobytu w Kąciku dla Dzieci.
 11. Personel Fit4less nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
  terenie Kącika dla Dzieci.
 12. Nie przyjmujemy dzieci chorych (zakatarzonych, gorączkujących i kaszlących).
 13. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu
  lub zaleceń Obsługi.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie punkty Ogólnego
  świadczenia usług Fit4less i Kodeksu Cywilnego.
 15. Za pozostawienie dziecka w kąciku zabaw pobierana jest opłata w wysokości 5 zł za godzinę.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ DLA DZIECI
 1. Dzieci mogą przebywać jedynie w STUDIO.
 2. Z Zajęć dla Dzieci mogą korzystać dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat.
 3. Na Zajęciach dla Dzieci może przebywać maksymalnie 10 dzieci.
 4. Dziecko posiadające karnet, będzie zapisane w systemie klubu Fit4less. Upoważnia to do korzystania jedynie z Zajęć dla Dzieci. Koszt karnetu to 99zł za lipiec i sierpień. Cena karnetu jest stała i bezzwrotna.
 5. Jednorazowe wejście na Zajęcia dla Dzieci kosztuje 10zł.
 6. Dzieci korzystające z Zajęć dla Dzieci muszą mieć zmienione obuwie. Rodzic jest odpowiedzialny za przebranie dziecka w szatni i doprowadzenie go do Studia, a po zakończeniu zajęć odebraniu dziecka ze Studia.
 7. W Studio należy zastosować się do wszelkich zaleceń Instruktora, wykonywać wszystkie ćwiczenia według jego zaleceń.
 8. Rodzice, opiekun prawny lub osoba dorosła upoważniona przez rodzica lub opiekuna
  prawnego ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko
  innym użytkownikom i wyposażeniu Studia. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.
 9. Z urządzeń dostępnych w Studio należy korzystać zgodnie z ich
  przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.
 10. Personel Fit4less ma prawo odmówić wstępu na Zajęcia dla Dzieci, jeśli uzna
  zachowanie lub ubiór za niebezpieczne dla samego dziecka lub innych użytkowników
  Zajęć dla Dzieci.
 11. W Studio nie ma toalety, więc rodzice, opiekun prawny lub osoba dorosła
  upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego są proszeni, by dziecko
  skorzystało z ubikacji przed wejściem na teren Studia i lub w razie potrzeby będzie proszony do zaprowadzenia dziecka do toalety w trakcie pobytu na Zajęciach dla Dzieci.
 12. Personel Fit4less nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
  terenie Studia.
 13. Nie przyjmujemy dzieci chorych (zakatarzonych, gorączkujących i kaszlących).
 14. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu
  lub zaleceń Obsługi.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie punkty Ogólnego świadczenia usług Fit4less i Kodeksu Cywilnego.
FIT4LESS POLSKA …. NOWOCZESNA SIŁOWNIA BLISKO CIEBIE ! BEZ OGRANICZEŃ ! BEZ UMOWY