Polityka Prywatności

Dane Administratora:

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Trójmiasto Fit4Less Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nieborowskiej 10, kod pocztowy 80-034, REGON 36395535000000, NIP 5862304775, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS 0000607368, adres e-mail: info@fit4lesspolska.pl.

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) związanych z realizacją umowy, w szczególności: prowadzenia negocjacji, zawarcia umów bądź działań niezbędnych do zawarcia umów przed ich zawarciem, realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) związanych z realizacją obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w szczególności do wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, w tym także do celów archiwizacyjnych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w szczególności obrony przed roszczeniami, w celach windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) prowadzenia działań marketingowych w przypadku pozyskania odpowiednich zgód, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

Kategorie danych:

Administrator informuje, iż w związku z zawarciem umowy o członkostwo w Klubie przetwarza Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e‑mail, numery telefonów, adres zamieszkania, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości. Dodatkowo, przetwarzanie obejmuje dane szczególnych kategorii, pod którymi rozumieć należy dane biometryczne (odcisk palca).

Podanie danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia umowy o członkostwo w Klubie. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Członkiem Klubu za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

Podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne celem założenia konta Klubowicza. Dodatkowo, podanie danych dotyczących karty bankowej jest dobrowolne, jednak niezbędne celem skorzystania z określonej metody płatności.

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe możemy przekazać następującym grupom podmiotów:

a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, innym podmiotom powiązanym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z Administratorem;

b) innym podmiotom, tj. np. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim, firmom windykacyjnym;

c) Tobie i osobom przez Ciebie upoważnionym.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowujemy zgodnie z poniższymi zasadami:

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania
    w takim celu;
  • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
  • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane
    w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na Twój wniosek, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

Twoje uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jesteś uprawniony do:

a) wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania, otrzymywania ich kopii,

b) usunięcia danych jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli Twoim zdaniem nie ma potrzeby do przetwarzania Twoich danych w pełnym zakresie (np. poprzez ich usunięcie, jeśli są niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw),

d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  • do celów marketingowych – od daty jego odnotowania Administrator nie będzie mógł wykorzystywać Twoich danych celem prezentacji oferty;
  • z uwagi na szczególną sytuację – jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także gdy dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – wówczas wymagane jest wykazanie szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem; zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach nastąpi jednak tylko wówczas, jeśli Administrator nie wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw podmiotu danych lub nie wykaże, że dane są niezbędne celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) przenoszenia danych, przekazanych przez Ciebie na podstawie zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; prawo przenoszenia danych można realizować również poprzez przekazanie takich danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jednak nie wpływa na ważność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania swoich praw możesz skierować odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej info@fit4lesspolska.pl lub na adres korespondencyjny, wskazany w danych Administratora.